Alexander Urbanczik

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
27.10.1979 Goht's no? Spieler:innen
11.11.1978 Spilt's e Rolle? Spieler:innen
03.12.1977 Kasch mi gärn ha Spieler:innen
30.04.1977 DO FLIPPSCH USS Spieler:innen