Reinhold Jentzen

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
07.05.1983 Zyt isch do Technische Leitung
26.01.1982 Schiss Technische Leitung
26.10.1978 Bisch und blibsch e Dubel Technische Leitung